VERHUUR­VOOR­WAARDEN

Verhuur­voor­waarden

Bij vragen of opmerkingen kan u ons steeds contacteren.

Algemene verhuur­voor­waarden materiaal

1. Algemeen

1.1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten betreffende de verhuur van materieel door Van Bouwel Verkoop en Service BVBA.
1.2. Voor de toepassing van deze algemene verhuurvoorwaarden gelden volgende definities:
a) de verhuurder : de BVBA Van Bouwel Verkoop en Service, KBO nr. 0464.846.467, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Energielaan 2-4.
b) de huurder: de wederpartij van de verhuurder.
c) het materieel: de door de verhuurder aan de huurder verhuurde goederen, al dan niet eigendom van de verhuurder, evenwel met uitzondering van de goederen zoals vermeld in artikel 6.4 waarbij de verhuurder slechts optreedt als bemiddelaar.
d) een week: elke periode van maandag tot en met vrijdag.
e) een huurdag: een dag in de week, bestaande uit 8 uur, inclusief wettelijke vakantiedagen.
1.3. Deze algemene verhuurvoorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de huurder, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4. Op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten betreff ende de verhuur van materieel door de verhuurder zijn tevens de algemene verkoopsvoorwaarden van de verhuurder van toepassing in zoverre deze verzoenbaar zijn met het verhuren van materieel. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepaling van deze algeme ne verhuurvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden, primeren de bepalingen van huidige algemene verhuurvoorwaarden

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes die door de verhuurder worden gedaan zijn vrijblijvend, ongeacht of zij een geldigheidsduur bevatten of niet. Een offerte garandeert niet dat het materieel ten alle tijde voorradig is.
2.2. Gegevens, met inbegrip van prijzen die door de verhuurder zijn verstrekt, in drukwerken, catalogi of in eender welke vorm ook, vormen geen aanbod vanwege de verhuurder, en kunnen door de verhuurder zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
2.3. Toezeggingen door vertegenwoordigers van de verhuurder gedaan, zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk door de verhuurder zijn bevestigd.

3. Bestellingen

3.1.Indien de huurder wenst in te gaan op een aanbod of een offerte van de verhuurder, of, bij gebreke aan voorafgaande offerteaanvraag, materieel wenst te huren, dan dient de huurder een bestelling te plaatsen.
3.2.Bestellingen dienen bij voorkeur schriftelijk (per brief, per fax of e-mail) te worden gedaan. De huurder erkent uitdrukkelijk dat aan een bestelling per fax of per e-mail dezelfde bewijskracht kan gehecht worden als aan een gewone briefvorm.
3.3.Bestellingen worden schriftelijk (per brief, per fax of e-mail) door de verhuurder bevestigd (hierna genoemd de orderbevestiging). De verhuurder is slechts gebonden na deze schriftelijke Orderbevestiging.

4. Afhalen van Materieel

4.1. Wanneer de huurder geen schriftelijke bestelling heeft geplaatst, doch zich direct heeft aangeboden bij de verhuurder om het materieel af te halen, geldt de handtekening op de afhaalbon als akkoord met de inhoud van huidige algemene verhuurvoorwaarden.
4.2. Indien een waarborgsom ten laste van de huurder is overeengekomen, kan de verhuurder het ter beschikking stellen van het materieel opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de waarborgsom gestort worden via bankstorting of in contanten. De waarborgsom wordt terugbetaald aan de huurder na het einde van de huurovereenkomst, zulks zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen de verhuurder van de huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft.
4.3. Indien naar het redelijk oordeel van de verhuurder de financiële positie van de huurder daartoe aanleiding geeft, is de huurder verplicht op eerste verzoek van de verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Laat de huurder na tijdig en genoegzaam zekerheid te stellen, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.4. De verhuurder kan een legitimatie van de huurder, of van de afhaler van het materieel verlangen.
4.5. Indien de huurder niet zelf het materieel afhaalt, is uitsluitend de huurder verantwoordelijk voor de persoon of de firma die hij hiervoor aanstelt. De huurder dient erover te waken en maakt zich sterk dat de afhaler van het materieel huidige verhuurvoorwaarden zal naleven. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, verbindt de handtekening van de afhaler van het materieel op een document, deze tevens persoonlijk en solidair met de huurder tot de verbintenissen vervat in het document en in de algemene voorwaarden.

5. Huurtermijnen en tarieven

5.1. De huur wordt aangegaan voor de periode van een huurdag, een week of een veelvoud hiervan, dan wel voor onbepaalde duur. Delen van een dag gelden als één huurdag.
5.2. De huurperiode vangt aan op de dag van verzending van het materieel vanuit het magazijn van verhuurder of vanaf de plaats waar het materieel zich bevindt. De huurperiode eindigt op de dag van terugkomst van het materieel bij de verhuurder of op een andere door de verhuurder aangeduide plaats.
5.3. De opgegeven tarieven gelden voor een huurdag of een week en zijn exclusief BTW.
5.4. Voor diesel gedreven materieel zijn de tarieven berekend op een basistarief van maximaal 8 draaiuren per dag, 40 draaiuren per week. Bij overschrijding hiervan, zal bovenop het aangerekend basistarief, het aantal meer draaiuren – berekend V A N B O U W E L Verkoop & service bvba Energielaan 2 - 4 Tel: +32 3/666.33.33 2950 Kapellen Fax: +32 3/666.20.99 E - Mail: f.vanbouwel@vanbouwel - kranen.be Website: www.vanbouwel - kranen.be 2 over de gehele aaneengesloten huurperiode, inclusief weekends - worden aangerekend. Deze meerdraaiuren worden aangerekend a rato van 50% van het normale gangbare basistarief, uitgedrukt in uren, zijnde 1/40 ste van het weektarief of, in dien van toepassing, 1/8 ste van het dagtarief.
5.5. De huurder is verplicht het gebruik van het materieel buiten de week aan de verhuurder te melden.
5.6. Alle huurtarieven zijn exclusief bediening, brandstof en verbruiksstoffen. Montage - en demontagekosten van materieelstukken die niet in één geheel kunnen worden vervoerd, zijn voor rekening van de huurder. Dieselgedreven materieel wordt met een volle tank geleverd, en het verbruik wordt bij retour van het materieel aangerekend.
5.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle huurtarieven exclusief transportkosten en gebaseerd op levering af magazijn.
5.8. Het huurtarief is bepaald op gebruik van het materieel in België, Nederland en Duitsland.
5.9. Alle belastingen, taksen of heffingen van welke aard ook, verschuldigd op het gebruik en/of de installatie van het materieel bij de huurder, vallen ten laste van de huurder.
5.10. Wanneer een huur van bepaalde duur van langer dan zestig dagen werd afgesloten, kan de verhuurder de tarieven na het verstrijken van deze zestig dagen wijzigen na de huurder hiervan voorafgaandelijk in kennis te hebben gesteld, zulks behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Indien een huur van onbepaalde duur werd afgesloten, kan de verhuurder op ieder ogenblik de tarieven wijzigen na de huurder hiervan voorafgaandelijk in kennis te hebben gesteld. De tariefwijziging gaat ten vroegste in acht dagen na de kennisgeving. De huurder heeft dan de keuze tussen het beëindigen van de huur of het voortzetten van de huur tegen de nieuwe tarieven. Indien de huurder de huur niet beëindigt binnen de acht dagen na de kennisgeving, wordt hij geacht gekozen te hebben voor een voortzetting van de huur tegen de nieuwe tarieven.

6. Materieel beschikbaar voor verhuur

6.1. De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het materieel dat de verhuurder in voorraad heeft.
6.2. Materieel dat niet voorradig is in het dichtstbijzijnde magazijn van de verhuurder, doch wel in een andere vestiging of magazijn, kan ofwel door de huurder ter plaatse afgehaald worden, dan wel kunnen hiervoor extra transportkosten in rekening gebracht worden ten laste van de huurder.
6.3. Materieel dient steeds terug geleverd te worden op de maatschappelijke zet el van de verhuurder, ongeacht de plaats van afhaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.4. Indien de gewenste goederen niet voorradig zijn in het magazijn van de verhuurder, kan de verhuurder desgewenst bemiddelen om het gewenste materieel te verkrijgen van derden. In voorkomend geval zullen de huurtarieven ( eventueel vermeerderd met een toeslag ) van de betrokken derden gelden. Indien ten gevolge van bemiddeling door de verhuurder, goederen worden gehuurd bij een derde, wijst de verhuurder iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de door de derde geleverde goederen af. Ingeval van schade, welke dan ook, dient de huurder zich uitsluitend tot de derde te richten.

7. Staat van het materieel, gebruik & teruggave

7.1. Het materieel wordt door de verhuurder in schone en goede bruikbare staat afgeleverd. De huurder zal het materieel in goede staat houden en er zorg voor dragen als een goede huisvader. Na gebruik zal de huurder het materieel in schone, goede en direct bruikbare staat terugleveren aan verhuurder . Specifiek voor wat betreft materieel dat een lekbak bevat waarin olie of andere reststoffen worden verzameld, zal de huurder er steeds zorg voor dragen dat deze lekbak vóór teruggave wordt geledigd en gereinigd.
7.2. Bij de aflevering van het materieel aan de huurder, wordt de staat waarin het materieel zich bevindt gekeurd, waarna een verzendlijst wordt afgetekend door de huurder. Behoudens opmerkingen vermeld in de verzendlijst, wordt het materieel geacht in goede staat te verkeren bij de afle vering aan de huurder.
7.3. De huurder zal ten alle tijde de gebruiksinstructies voor het materieel nauwgezet in acht nemen en enkel gebruik maken van het materieel voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Bij enige twijfel over of onbekendheid met de ge bruiksinstructies van het materieel voor het gebruik dat de huurder wenst te maken, dient de huurder vooraf de verhuurder te raadplegen.
7.4. De huurder dient het materieel onmiddellijk bij ontvangst te controleren zowel op het aantal, de hoedanigheid als de staat van het materieel. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen, en vervolgens pas de verzendlijst te tekenen. Bij later vastgestelde gebreken, zal enkel de afgetekende zend lijst worden aanvaard als geldig.
7.5. De huurder dient het materieel in dezelfde staat terug te bezorgen aan de verhuurder, behoudens normale slijtage. Bij teruggave aan de verhuurder wordt het materieel gecontroleerd door de verhuurder, al dan niet in aanwezigheid van de huurder. Indien de huurder erop staat om aanwezig te zijn bij de controle door de verhuurder, moet de huurder dit schriftelijk mededelen bij de teruggave van het materieel.
7.6. Indien schade, verlies, niet - schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld wordt door de verhuurder, zonder dat de huurder aanwezig is, laat de verhuurder dit binnen 10 werkdagen aan de huurder weten. De huurder krijgt dan 2 werkdagen, na de melding, de tijd om bij de verhuurder de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen deze termijn niet reageert, dan wordt de huurder geacht de schade of vermissing te hebben aanvaard. De verhuurder kan dan tot onmiddellijke reparatie overgaan, en alle kosten aan de huurder doorrekenen.
7.7. Beschadigd materieel waarvan het herstel niet meer mogelijk is, wordt gedurende een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de facturatie van de schade aan de huurder, ter beschikking van de huurder gehouden.
7.8. Een transporteur die in opdracht van de verhuurder werkt, heeft geen mandaat van de verhuurder om de staat van het materieel te controleren Dit zal geschieden in het magazijn van de verhuurder.

8. Transport

8.1. De kosten verbonden aan het transport van het materieel zijn steeds voor rekening van de huurder, inclusief het lossen en laden op de plaats van bestemming, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
8.2. Tenzij het materieel door de verhuurd er zelf met eigen middelen wordt getransporteerd, draagt de huurder het transportrisico.
8.3. De bij het transport gebruikte pallets, kratten, containers en andere hulpmiddelen, blijven eigendom van de verhuurder of van de transporteur, ook wanneer daarvoor door de huurder statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek teruggegeven te worden. De hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
8.4. De verhuurder levert uitsluitend op de begane grond. De huurder dient er voor te zorgen dat op de overeengekomen datum van levering de nodige personen aanwezig zijn voor het in ontvangst nemen van het materieel Indien hieraan niet wordt voldaan, behoudt de verhuurder zicht het recht voor om het materieel terug mee te nemen. De hieruit voortvloeiende kosten, komen geheel voor rekening van de huurder.

9.Onderhoud en herstellingen

9.1. De huurder draagt op eigen risico en kosten zorg voor het dagelijkse onderhoud van het materieel op de plaats van gebruik, inclusief het toedienen van smeerolie, antivries of andere verbruiksstoffen. Een en ander dient te geschieden overeenkomstig de technische specificaties voor het onderhoud van het desbetreffende materieel. Indien onbekend met de onderhoudsinstructies of in geval van twijfel, dient de huurder de verhuurder te raadplegen.
9.2. De huurder zal in geen geval enige wijzigingen of aanpassingen aan het materieel uitvoeren welke niet stroken met de normale gebruiksinstructies, ook niet om het geschikt te maken voor de doeleinden waarvoor de huurder het materieel wenst aan te wenden.
9.3. De huurder verleent aan de verhuurder en diens aangestelden ten alle tijden toegang tot de plaatsen waar het materieel zich bevindt met het oog op de herstelling, het normale onderhoud of het nazicht van h et materieel. Wachttijden ontstaan door het om enigerlei reden niet bereikbaar zijn van het materieel, vallen ten laste van de huurder.
9.4. De huurder dient de verhuurder onverwijld op de hoogte te brengen, van elke storing in het functioneren van het materieel en van alle nodige, zelfs niet dringende herstellingen.
9.5. Alle kosten die verband houden met de herstelling en de vervanging van onderdelen, en die geen betrekking hebben op normale slijtage van het materieel, zijn voor rekening van de huurder.
9.6. De huurder zal de verhuurder toelaten alle herstellingen of vervangingen uit te voeren, of te laten uitvoeren die de verhuurder nodig acht, tenzij de verhuurder er uitdrukkelijk schriftelijk in toestemt dat de huurder zelf de herstellingen of vervangingen uitvoert of laat uitvoeren. Indien de verhuurder geen toestemming heeft verleent, blijven de kosten van herstellingen of vervangingen in alle gevallen ten laste van de huurder.
9.7. De huurder stemt ermee in dat bij schade aan het materieel een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd.
9.8. De huurder verbindt er zich toe alle schade te vergoeden ontstaan ten gevolge van onzorgvuldig of foutief gebruik, verlies, beschadiging, gebrek aan onderhoud, onbruikbaar of waardeloos maken van het materieel en/of toebehoren. De schade omvat de vervangingswaarde van het materieel, met inbegrip van alle aanverwante kosten, alsmede de gederfde winst gedurende de periode dat het materieel niet verhuurd kan worden als gevolg van de uit te voeren herstelling of he t toestellen van een nieuw exemplaar.
9.9. Het gehuurde materieel kan enkel en alleen worden ingezet voor het normale gebruik waarvoor de gehuurde zaken zijn bedoeld en conform hetgeen daaromtrent is gesteld in de huur overeenkomst. Verder is het gebruik gelimiteerd tot de overeengekomen huurperiode. Indien en voor zover bij het einde van de huurperiode, of tussentijds mocht blijken dat de gehuurde zaken niet worden geretourneerd , worden deze zaken geacht verloren te zijn gegaan, respectievelijk te zijn vernietigd. Deze zaken zullen aan huurder worden gefactureerd op basis van nieuwwaarde, plus de administratiekosten forfaitair bepaald op 15% van de nieuwwaarde. Het voorgaande geldt niet indien bewezen is dat de schade of de vernietiging van het materieel te wijten is aan zware fout, opzet of bedrog in hoofde van de verhuurder of diens aangestelden.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt aan of door het materieel, of veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd met het materieel, zulks behoudens in het geval bewezen is dat de schade te wijten is aan zware fout, opzet of bedrog in hoofde van de verhuurder of diens aangestelden. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en/of schadeloos stellen voor alle aansprak en tegen de verhuurder voortvloeiend uit het gebruik van het materieel en/of een gebrek in het materieel.
10.2. De huurder is aansprakelijk voor verlies of diefstal van het materieel, ongeacht of hij hieraan schuld heeft zulks behoudens in het geval bewezen is dat het verlies of diefstal te wijten is aan zware fout, opzet of bedrog in hoofde van de verhuurder of diens aangestelden. De huurder is verplicht alle nodige en nuttige preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal of schade aan het materieel.
10.3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ingevolge het niet verwijderen van de in artikel 7.1 vermelde olie of reststoffen.
10.4. De huurder is gehouden om over alle vergunningen en machtigingen te beschikken nodig voor het werken met het materieel, zulks alvorens het materieel te mogen installeren en gebruiken. De huurder zal er op toezien dat alleen voldoende gekwalificeerd personeel het materieel zal bedienen. De huurder zal e r op toezien het materieel enkel en alleen aan te wenden in overeenstemming met de toepasselijke vergunningen en de wettelijke en reglementaire voorschriften. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en/of schadeloos stellen voor alle gevolgen van inbreuk op vergunningen of wettelijke voorschriften van reglementen.
10.5. Indien het materieel niet in overeenstemming is met de overeengekomen kwaliteitseisen, zal de aansprakelijkheid van de verhuurder jegens de huurder beperkt blijven tot de vervanging van het materieel en de kosteloze verlenging van de duur van de huur met de periode gedurende dewelke de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het materieel, dan wel tot de terugbetaling aan de huurder van de huurgelden voor de periode gedurende dewelke de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het materieel.
10.6. Indien het materieel niet beschikbaar is op de contractuele overeengekomen datum, zal de aansprakelijkheid van de verhuurder zich beperken tot de kosteloze verlenging van de duur van de huur met de periode dewelke de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het materieel De huurder kan tevens opteren om de overeenkomst zonder schadevergoeding te verbreken.
10.7. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade, indirecte schade, onr echtstreekse schade, gederfde schade of gederfde winsten, noch van de huurder, noch van een derde.
10.8. De aansprakelijkheid van de verhuurder blijft in alle gevallen beperkt tot de waarde van het met de huurder afgesloten contract. Indien het een overeenkomst van onbepaalde duur betreft, wordt de waarde van het contract beperkt tot een huur van 6 maanden.
10.9. Onverminderd het hierboven bepaalde, blijft de aansprakelijkheid van de verhuurder in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is.
10.10. Indien de schade van de huurder verhaalbaar is op de verzekeraar van de huurder of op een derde, dient de huurder zich eerst tot deze verzekeraar of tot de derde te wenden, alvorens zich te wenden tot de verhuurder.
10.11. De huurder dient iedere schadeclaim , dan wel iedere schadeclaim van een derde binnen een periode van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de vaststelling van de schade, respectievelijk van de kennisname van de schadeclaim van de derde, mede te delen aan de verhuurder, zodat de verhuurder zich tot zijn verzekeraar kan wenden. De huurder dient ieder deurwaardersexploot of iedere andere acte tot inleiding van een gerechtelijke procedure, uiterlijk binnen een periode van 5 kalenderdagen na kennisgeving over te maken aan de verhuurder. Bij het niet naleven van voormelde termijnen vervalt het recht op schadevergoeding in hoofde van de huurder automatisch en van rechtswege.
10.12. Indien de huurder in gebreke blijft de hierboven vermelde verbintenissen na te komen, zullen alle kosten hieruit voortvloeiend, inclusief de gerechtskosten en de kosten van raadsman, ten laste vallen van de huurder.

11. Verzekering

11.1. De huurder verbindt er zich toe, zowel het materieel zelf, als de met het materieel uitgevoerde werkzaamheden voldoende te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de hele huurtijd (onder meer voor diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen ). Deze verzekering moet worden aanvaard door de verhuurder. Bij ondertekening van de bestelbon dienen de attesten van de maatschappij of makelaar voorgelegd te worden met vermelding van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer, periode van dekking, geboden waarborgen en eventueel van toepassing zijnde vrijstelling. Indien er een vrijstelling is in de verzekering zal dit bedrag bij de borg geteld worden.
11.2. Behoudens bij aanvaarding van de verzekering van de huurder, in toepassing art.11.1 behoudt de verhuurder zich het recht voor zelf een verzekering voor het risico als omschrijven in art 11.1 te nemen, in welk geval de kosten worden doorgerekend aan de huurder. De verhuurder is hiertoe slechts gehouden na de schriftelijke bevestiging dat er dekking voor het risico mogelijk is. De precieze dekking van het verzekerde bedrag, geschiedt overeenkomstig de van toepassing zijnde algemene en bijzondere poliswaarden, waarvan de huurder op eenvoudig verzoek een kopij van kan ontvangen..
11.3. De verhuurder heeft geen enkele verzekering voor het toestel, ook geen om het toestel op de openbare weg of op publliek toegankelijk privé terrein te gebruiken.

12. Facturatie en betalingen

12.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de huur steeds op voorhand betaalbaar. Niettegenstaande het voorgaande is de verhuurder steeds gerechtigd de huur tussentijds geheel of gedeeltelijk te factureren.
12.2. De facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Protest van de facturen dient binnen diezelfde termijn van 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden gericht aan de verhuurder. Elke niet binnen de 8 dagen geprotesteerde factuur, wordt geacht definitief aanvaard te zijn. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verhuurder.
12.3. Alle betalingen dienen uitgevoerd te worden in Euro, netto, en zonder discontokosten .
12.4. Op elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot de ontvangst van de betaling door de verhuurder, een nalatigheidintrest verschuldigd zijn tegen een rentevoet van (1%) per maand, waarbij een aangevangen maand als een volledige maand zal gelden, alsmede een forfaitair schadebeding van 10% berekend op het niet - betaalde bedrag, met een minimum van 150 Euro. De huurder dient tevens in te staan voor alle in redelijkheid gemaakte kosten verbonden aan het invorderen van de factuur.
12.5. Wanneer de huurder, na in gebreke te zijn gesteld, nalaat om alle openstaande sommen te betalen binnen de termijn zoals vermeld in de ingebrekestelling, zal de verhuurder gerechtigd zijn de huur met onmiddellijk ingang en buitengerechtelijke te verbreken lastens de huurder, en heeft deze ondermeer het recht, het materieel bij de huurder terug te halen.

13 Eigendom

13.1. Aangezien de verhuurder het materieel verhuurt, kan de huurder nooit eigenaar worden van het materieel. Alles wat door of vanwege de huurder op het materieel wordt gemonteerd of aangebracht wordt, zonder enige vergoeding lastens de verhuurder, eigendom van de verhuurder, zulks onverminderd het recht van de verhuurder om de verwijdering ervan te bekomen op kosten van de huurder.
13.2. De huurder mag zich nooit voordoen als eigenaar van het materieel. De huurder mag nooit de op het materieel aangebrachte identificatieplaatjes met vermelding van de wettelijke eigenaar wegnemen.
13.3. De huurder mag het materieel nooit als zekerheid of als pand gebruiken.
13.4. De huurder mag het materieel niet bij derden onderbrengen of aan derden in bewaring geven.
13.5. De huurder dient de verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen van alle rechten of aanspraken, die derden menen te kunnen laten gelden op het materieel, evenals van alle belan gexploten, andere bezwarende of uitvoerende maatregelen, deurwaardersexploten, enz.
13.6. Het materieel mag in beginsel, enkel worden ingezet in België, Nederland en Duitsland. Inzet buiten België, Nederland en Duitsland, of op zee, is enkel toegelaten na voorgaande schriftelijke overeenkomst met de verhuurder. In voorkomend geval komen alle kosten of formaliteiten die direct of indirect verband houden met de inzet van het materieel buiten België, Nederland en Duitsland, of inzet op zee, ten laste van de huurder.
13.7 . De huurder zal zich in geen enkel geval kunnen beroepen op een retentierecht op het materieel.

14. Onderverhuring en overdracht van rechten

14.1. Het materieel mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, worden ond erverhuurd, uitgeleend aan een derde of verplaatst worden naar een andere bouwplaats.
14.2. De huurder kan zijn rechten uit hoofde van met de verhuurder afgesloten overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

15. Reservatie

Het is mogelijk om materieel voor een bepaalde periode te reserveren. De huurder en de verhuurder sluiten hiervoor dan een overeenkomst, die de huurder verplicht het materieel gedurende de gereserveerde periode te huren.

16. Annuleren van een bestelling of van een reservatie

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, kan een bestelling of reservatie van materieel slechts geannuleerd worden mits betaling van een annulatievergoeding gelijk aan 20 % van de totale huurprijs. In geval van annulatie van een overeenkomst van onbepaalde duur wordt de totale huurprijs berekend op een periode van 6 maanden.

17. Beëindiging / Ontbinding van de overeenkomst.

17.1. Een huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde duur eindigt van rechtswege en zonder vereiste van opzeg bij het verstrijken van de overeengekomen duur, behoudens indien tussen partijen op schriftelijke wijze een huurhernieuwing wordt overeengekomen. In geval van huurhernieuwing, wordt de nieuwe huur, behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, geacht te zijn aangegaan onder dezelfde voorwaarden als de oude huur. Stilzwijgende huurhernieuwing of huurverlening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2. Een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde duur kan op ieder ogenblik zowel door de verhuurder, als de huurder, beëindigd worden mits schriftelijke kennisgeving (per brief, fax of email) aan de wederpartij en mits het respecteren van een opzegtermijn van 5 werkdagen, welke termijn zal ingaan de eerste werkdag na de verzending van de kennisgeving. 5
17.3. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd de huur zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden lastens de huurder in geval: (i) de huurder, na daartoe in gebreke te zijn gesteld door de verhuurder, nalaat om alle openstaande sommen, zowel in hoofdsom, intresten en kosten te betalen aan de verhuurder binnen de termijn zoals vermeld in de ingebrekestelling, (ii) uit enig element blijkt dat de huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet stipt, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, (iii) de huurder failliet verklaard wordt, lastens of door de huurder een vordering of vraag tot faillietverklaring is ingesteld of de onderneming van de huurder wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd, (iv) lastens de huurder beslag wordt gelegd, (v) enige omstandigheid zich voordoet die bij de verhuurder redelijke twijfel doet ontstaan dat de huurder het materieel voor andere doeleinden gebruikt dan is overeengekomen, (vi) de huurder onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst, zodat de verhuurder de overeenkomst niet, dan wel tegen andere voorwaarden zou hebben aangegaan.
17.4. Indien de huurder het materieel niet terug bezorgd aan de verhuurder binnen de gestelde termijn (behoudens het geval van volledig verlies of vernietiging van het materieel), dan zal de huurder aan de verhuurder een gebruiksvergoeding gelijk aan 135 % van de normale huurprijs van het materieel verschuldigd zijn per dag dat het materieel niet terug bezorgd is. Het voormelde laat onverlet alle andere rechten van de verhuurder, waaronder het recht om het goed onmiddellijk terug te vorderen, desgevallend onder verbeurte van een dwangsom, het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen lastens de huurder, enz.

18. Hoofdelijkheid

Indien de huurder uit meer dan één (rechts - )persoon bestaat gedurende enig moment van de duurtijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts - )personen hoofdelijk en ondeelbaar verbonden jegens de verhuurder voor de verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

19. Varia

19.1. Mondelinge afspraken hebben slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk zijn bevestigd.
19.2. Indien één of meerdere bepalingen, uit deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, of strijdig met het dwingend recht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

20.1. Op de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.
20.2. Alle geschillen die over of naar aanleiding van een aanbod, offerte of huurovereenkomst ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan of de geldigheid van dergelijke overeenkomst, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Antwerpen en, in voorkomend geval, van de Vrederechter van en te Kapellen.

Van Bouwel Verkoop & Service is al ruim 30 jaar uw specialist op het vlak van kranen, vracht­wagen­opbouw en trailer­opbouw


        
ONZE DIENSTEN

- Verkoop

- Verhuur

- Onderhoud & Service

BEZOEK ONS

Industriezone Bosduin

Energielaan 2-4

2950 Kapellen

BELGIË